آمار

کاربر : (0)
مهمان : (2)
ربات ها : (0)
در کل : 2 نفر آنلاین
بازدید امروز: 371
بازدید دیروز: 144 [+28.57 %]
بازدید سالانه:140021
بازدید کل:1625225
بیشترین بازدید:8746 در 1394.06.11

+0  
مطالب: 398
+0  
نظرات: 45
+0  
کاربران: 335

مدیران کل: 2
مدیران سایت: 4
اعضای ویژه: 0
انتظار تایید: 0
کاربران: 329

آمار کاربران:
امروز: 0
دیروز: 0
این هفته: 0
این ماه: 9

اولین دوره مسابقات شطرنج آنلاین ویژه دانشگاهیان سراسر کشور

توسط: mozafar در 23-11-1399, 10:17
  • Like
  • 0
 

اولین دوره مسابقات شطرنج آنلاین ویژه دانشگاهیان سراسر کشور

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻄﺮﻧﺞ آﻧﻼﯾﻦ
ویژه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺟﻤﻌﻪ 8 اﺳﻔﻨﺪ1399

ﺑﺎ آرزوی ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ورزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ، ﻫﯿﺄت ورزﺷﻬﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﻠﯽ ورزش ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ ﯾﮏ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻄﺮﻧﺞ آﻧﻼﯾﻦ ویژه ویژه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی روزاﻧﻪ دوﻟﺘﯽ، ﺷﺒﺎﻧﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی آزاد، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی،ﭘﯿﺎم ﻧﻮر، ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای، ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻢ: ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ، ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ معرفی نامه رﺳﻤﯽ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه و اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﻔﺮادی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﯿﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ:
1- ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﺳﺎﯾﺖ lichess.org و ﺑﻪ روش ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ (ﻓﯿﺪه) ﺑﺮﮔﺰار و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ، در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه- در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ، ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


2- ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دو ﺟﺪول دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﮔﺮوﻫﯽ در ﭘﯿﺎم رﺳﺎن واﺗﺲ اپ ﺗﺸﮑﯿﻞ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺧﺒﺎر ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ، از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


3- داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ اﺳﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در دو ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺖ ذﯾﻞ ارﺳﺎل ﮔﺮدد:

اولین دوره مسابقات شطرنج آنلاین ویژه دانشگاهیان سراسر کشور

 

 4- ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 2 ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
- ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ: ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ(در ﺟﺪاول ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ) در روز ﺟﻤﻌﻪ 8 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎﻋﺖ 11
- ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ: ﺑﺎ ﺣﻀﻮر 12 ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ(ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ) در روز ﺟﻤﻌﻪ 15 اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ 11 


5- ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺗﻌﺪاد دور ﻣﺸﺨﺺ (ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن) ﺑﻪ روش ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ و ﺑﺎ زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ 3 دﻗﯿﻘﻪ (ﺑﺪون اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن) ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ، ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دور از ﺑﺎزی ﻫﺎ 1 دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ وﺟﻮد دارد. ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﯿﻨﺎل ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺪاد دور ﻣﺸﺨﺺ(ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن) ﺑﻪ روش ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ و ﺑﺎ زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ 3 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 2 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺎداش از اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ، ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دور از ﺑﺎزی ﻫﺎ 1 دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ وﺟﻮد دارد.
ﺗﺒﺼﺮه: در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز، ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


6- ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ (رﯾﺘﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ) ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺮ روی رﯾﺘﯿﻨﮓ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.


7- رده ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 2 ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎزات ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ از روش
ﺳﻮن ﺑﻮرن ﺑﺮﮔﺮ ﺑﺮای ﮔﺮه ﮔﺸﺎﺋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


8- ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت (ﻫﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻫﻢ ﻓﯿﻨﺎل)، ﺗﻤﺎم ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن، ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ داوری ﻃﯽ 72 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﺑﺎزی از اﻧﺠﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ(ﯾﺎ اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰاری و ...) از ﺟﺪول رده ﺑﻨﺪی ﺣﺬف و ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﻠﯽ ورزش ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺨﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﺰارش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﻢ داوری ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻋﻤﺎل روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﻗﺒﻞ، ﻫﻨﮕﺎم و ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎ، ﺗﯿﻢ داوری ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ دﻋﻮت از ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ و اﻧﺠﺎم 4دﺳﺖ ﺑﺎزی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺸﺎن در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﯿﻢ داوری در دورﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﮔﺮوه واﺗﺲ اپ، اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻮیژه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ زﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﻈﺮ ﺗﯿﻢ داوری در ﻣﻮارد ﺗﻘﻠﺐ، ﻗﻄﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ.


9- ﺑﻪ 6 ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ(دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ)، ﺟﺎﯾﺰه و اﺣﮑﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻫﺪاء ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

- ﻧﻔﺮ اول: 5/000/000 رﯾﺎل + ﺣﮑﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
- ﻧﻔﺮ دوم: 4/000/000 رﯾﺎل + ﺣﮑﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
- ﻧﻔﺮ ﺳﻮم: 3/000/000 رﯾﺎل + ﺣﮑﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
- ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎرم: 2/000/000 رﯾﺎل
- ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺠﻢ: 1/500/000 رﯾﺎل
- ﻧﻔﺮ ﺷﺸﻢ: 1/000/000 رﯾﺎل
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻢ: ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ، ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ معرفی نامه رﺳﻤﯽ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه و اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﻔﺮادی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪون معرفی نامه اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


10- ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﻠﯽ ورزش ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎﻧﺎل اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ آﮐﺎدﻣﯽ ﺷﻄﺮﻧﺞ: @chessuniversity ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ روﯾﺪادﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
                              اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﻠﯽ ورزش ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎهی

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
اطلاعات


برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
پیغام کوتاه  
 
eftekhari
eftekhari
امروز ، 23:23:19

نفرات برتر مسابقه هفتگی هیات شطرنج استان البرز - روز جمعه 4 دی : 1- هوتن اتحادی با 6 امتیاز 2- مهیار نجفیانپور با 5.5 امتیاز 3- حسین مریخ با 5.5 امتیاز 4- مهرداد صداقتی با 5 امتیاز Link smile
eftekhari

sinamohammadizadeh, سلام فقط به 6 نفر اول حکم اعطا می گردد.
sinamohammadizadeh

سلام میخواستم بپرسم در مسابقات رده سنی اون هایی که رتبه شون تک رقمی شده حکم تعلق میگیره؟
eftekhari

mohammadreza_kamandani, سلام - هیچ چیزی نیاز نیست پنجشنبه و جمعه ها است. فقط ورودیه دارد.
آیین نامه را بخوانید. Link
mohammadreza_kamandani

با سلام.برای مسابقات هفتگی در چه روزی باید مراجعه کنیم.چه مدرکی باید همراه داشته باشیم.ثبت نام اینترنتی از قبل نیاز است؟؟؟
eshghi

طبق تصویب کمیته مسابقات ورودیه بازیکنان رده های سنی زیر 16 سال در مسابقات هفتگی نیم بها محاسبه می گردد.
sabahi

نفرات برتر مسابقه هفتگی روز پنج شنبه 8 مرداد هیات شطرنج استان البرز : 1- مهیار نجفیان پور 2- بهروز رزاقی
sabahi

نفرات برتر مسابقات هفتگی، جمعه دوم مرداد 94 : نفر اول : بهروز رزاقی نفر دوم: جواد کابری
نفر سوم: حسین مریخ نفر چهارم: پویا محمدی
sabahi

نفرات برتر مسابقات هفتگی، پنج شنبه یکم مرداد 94 : نفر اول : جواد کابری نفر دوم: آرین نوری
eftekhari

first نفرات برتر مسابقه هفتگی روز جمعه 19 تیر هیات البرز : 1- مهرداد صداقتی با 6 امتیاز 2- حسین مریخ با 5 امتیاز 3- نادر محمودی با 5 امتیاز Link

بالا توقف پايين
تنها عضو سایت می تواند پیام ارسال نماید
تاریخ و نکات روز
یکشنبه, 17 اسفند 1399

کد پیگیری فرم ارسالی
اعلانات
تصاویر بازیکنان برتر استان
پیوندهای مهم
نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب و امکانات سایت؟