اولین دوره مسابقات استاندارد به مناسبت شهات میرزا تقی خان امیر کبیر